Darbo galimybės

Sukurta 2020.06.18

Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje skelbia atranką užimti administratoriaus (-ės) pareigybę

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 2. mokėti lietuvių kalbą C2 lygiu, anglų kalbą ne žemesniu kaip C1  lygiu;
 3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 5. išmanyti raštvedybos taisykles;
 6. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;
 7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, ministerijos ir diplomatinių atstovybių veiklą;
 8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

Pagrindinės administratoriaus (-ės) funkcijos:

 1. koordinuoja atstovybės administracinio-techninio personalo darbą;
 2. organizuoja atstovybėje viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;
 3. rengia atstovybės paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;
 4. atsako už/vykdo materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų) esančių atstovybėje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;
 5. tvarko materialinių vertybių apskaitą, medžiagų, inventoriaus ir materialinių vertybių nurašymą;
 6. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;
 7. aprūpina atstovybės darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;
 8. rengia sutartis dėl atstovybėje esančių inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto;
 9. užtikrina, kad atstovybėje esantys įrenginiai, prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami;
 10. rūpinasi atstovybės ir/ar rezidencijos patalpų priežiūra;
 11. kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą atstovybės patalpose;
 12. padeda organizuoti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių gabenimą;
 13. vairuoja atstovybės transportą, kai tai būtina jo tiesioginėms funkcijoms vykdyti;
 14. organizuoja atstovybės renginius ir priėmimus;
 15. vykdo finansų valdymo funkcijas (atstovybės išlaidų sąmatos sudarymą, vykdymą ir kontrolę; atstovybės finansų apskaitą; atstovybės finansų kontrolę; ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje; ataskaitų, pažymų ir kitų dokumentų rengimą ir teikimą; atstovybės darbuotojų darbo ir kompensuojamojo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą);
 16. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas- administracinio darbo patirtis.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota vienerių kalendorinių metų darbo sutartis. Planuojama darbo pradžia – 2020 metų rugsėjo-spalio mėn.  Pareiginės algos koeficientas nuo 8,93.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. liepos 3 d. 15 val. (Otavos laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2020 m. liepos 7-10 dienomis nuotoliniu būdu.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

 


 

Naujienlaiškio prenumerata