Konsulinė registracija ir notariniai veiksmai

Sukurta 2019.10.07 / Atnaujinta 2020.05.15 08:28

Papildoma informacija kreipiantis į LR ambasadą Kanadoje dėl notariškų veiksmų atlikimo

DĖMESIO: Konsuliniai pareigūnai neatlieka notarinių veiksmų užsieniečiams, asmenims be pilietybės ar juridiniams asmenims.

 • Konsuliniai pareigūnai Lietuvos Respublikos piliečiams atlieka šiuos notarinius veiksmus:
  • Tvirtina įgaliojimus, testamentus ir kitus sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo.
  • Liudija lietuviškų dokumentų nuorašų (kopijų) ir jų išrašų tikrumą.
  • Liudija parašo dokumentuose tikrumą.
  • Tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje.
  • Atlieka kitus įstatyme numatytus notarinius veiksmus.

 • Notarinių veiksmų atlikimo tvarka
  • Ambasadoje notariniai veiksmai atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams (būtina turėti galiojantį Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir tik asmeniškai atvykus į ambasadą prieš tai užsiregistravus [email protected]
  • Prieš atvykstant į ambasadą dėl įgaliojimo surašymo ir tvirtinimo, būtina sužinoti įgaliojamo žmogaus vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją, kuo tiksliau žinoti kokius veiksmus pavedama atlikti įgaliojamam asmeniui.
  • Taip pat reikia žinoti kuo daugiau informacijos apie įgaliojime minimas bankų sąskaitas (banko pavadinimą, sąskaitos numerį), nekilnojamą turtą (unikalų numerį, adresą), įgaliojimo palikimo priėmimo atveju- mirusio asmens duomenis (asmens kodą, mirties datą) ir t.t.
  • Generaliniai įgaliojimai netvirtinami.
  • Lietuvos Respublikos piliečiams prašant, už nustatytą mokestį, konsuliniai pareigūnai gali parengti įgaliojimų, sandorių, testamentų ir pareiškimų projektus.
  • Pareiškimai dėl palikimo priėmimo ambasadoje netvirtinami. Jei pilietis negali asmeniškai Lietuvoje pateikti pareiškimo, rekomenduojame įgalioti asmenį Lietuvoje, kad tai atliktų už pilietį.
  • Ambasadoje sudarant sutartis, turi dalyvauti visos pasirašančios pusės.
  • Jeigu negalite asmeniškai atvykti į ambasadą, dokumentą galite tvirtinti Kanadoje notariškai, o po to šį dokumentą legalizuoti (žr. Dokumentų legalizavimas). Toks dokumentas turės juridinę galią Lietuvoje.
  • Notarinis dokumentas turi būti tikslus, aiškus, parašytas taisyklinga lietuvių kalba (lietuvių kalbos raštmenimis) ant kokybiško popieriaus. Dokumente nurodyti terminai, datos ir skaičiai turi būti parašyti nors vieną kartą žodžiais. Negali būti patvirtinti ir paliudyti dokumentai, kuriuose yra ištaisymų, prirašymų, užbrauktų žodžių ir kitų neaptartų taisymų, taip pat pieštuku parašyti dokumentai.
  • Už notarinius veiksmus imamas konsulinis mokestis.

 • Kas yra konsulinė registracija ir kiek laiko bus saugomi Jūsų duomenys po kreipimosi dėl konsulinės paslaugos?
  Konsulinė registracija – tai LR diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos (toliau – konsulinė įstaiga) atliekamas užsienio valstybėje gyvenančio LR piliečio asmens duomenų (asmens kodas, gimimo data (jei nėra asmens kodo), vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresas) įrašymas į konsulinės įstaigos Konsulinių procedūrų valdymo informacinę sistemą, vadovaudamasis Konsulinio statuto 27 straipsniu. Popierinis registracijos prašymas nepildomas.

  Privaloma tik tada, kai kreipiamasi į konsulinę įstaigą dėl konsulinės funkcijos atlikimo.

 • Konsulinė registracija atliekama kai:
  • Užsienyje gyvenantis LR pilietis kreipiasi į konsulinę įstaigą dėl konsulinės funkcijos atlikimo;
  • Užsienio valstybėje gyvenančio piliečio prašymu (pageidavimu), pateikus užpildytą Konsulinės registracijos prašymą ir kitus dokumentus, kreipiasi jo įgaliotas asmuo.

 • Konsulinė įstaiga, turėdama piliečio duomenis, gali:
  • Teikti konsulinę pagalbą susisiekdama su piliečiu stichinės nelaimės, katastrofos, teroro akto, masinių riaušių, sulaikymo, karo ir ginkluoto konflikto atvejais;

 • Konsulinė registracija nebūtinai yra susijusi su gyvenamosios vietos deklaravimu:
  • konsulinė registracija atliekama ir tada, kai pilietis nėra deklaravęs išvykimo iš Lietuvos, tačiau jo gyvenamoji vieta pagal Civilinį kodeksą laikoma užsienio valstybė;
  • visada nurodoma faktinė piliečio gyvenamoji vieta užsienio valstybėje.

 • Duomenų konsulinei registracijai pateikimas:
  Kreipdamasis dėl konsulinės registracijos savo prašymu (pageidavimu) Lietuvos Respublikos pilietis turi pateikti užpildytą Konsulinės registracijos prašymą ir asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį galiojantį dokumentą.
   
  • Jei pilietis pateikia prašymą per įgaliotą asmenį, paštu ar kitu saugiu būdu, jis kartu turi pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento notariškai patvirtintą kopiją. Įgaliotas asmuo tokiu atveju turi pateikti notariškai patvirtintą įgaliojimą ir dokumentą, patvirtinantį jo asmens tapatybę ir pilietybę.
  • Nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio Konsulinės registracijos prašymą ir dokumentus pateikia vienas iš nepilnamečio tėvų (įtėvių) arba globėjas (rūpintojas), pateikdamas ir globos (rūpybos) teisę pagrindžiančius dokumentus ir savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.
  • Neveiksnaus Lietuvos Respublikos piliečio Konsulinės registracijos prašymą ir dokumentus pateikia jo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikdamas ir dokumentus, patvirtinančius globos (rūpybos) teisę ar teisėtą atstovavimą ir savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.
  • Konsulinės registracijos prašymo formą taip pat galima gauti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.
  • Konsulinės registracijos duomenys konsulinėje įstaigoje saugomi 5 metus nuo jų įrašymo į konsulinės įstaigos Konsulinių procedūrų valdymo sistemą. Pasibaigus šiam laikotarpiui duomenys ištrinami iš sistemos automatiniu būdu.

  Pilietis visada gali pateikti konsulinei įstaigai laisvos formos prašymą ištrinti jo konsulinės registracijos duomenis. Pasikeitus duomenims pilietis gali kreiptis į konsulinę įstaigą prašydamas patikslinti jo konsulinės registracijos duomenis.

 • Kokie yra konsulinės registracijos būdai?
  Kai pilietis pageidauja, kad jo konsulinės registracijos duomenys būtų įrašyti į konsulinės įstaigos duomenų bazę, jis Konsulinės registracijos prašymą ir kitus pridedamus dokumentus konsulinei įstaigai gali pateikti šiais būdais:
   
  • asmeniškai;
  • per įgaliotą asmenį;
  • paštu;
  • kitu saugiu būdu

Naujienlaiškio prenumerata