Lietuvos Respublikos pilietybė

Sukurta 2014.08.11 / Atnaujinta 2020.01.28 09:10

Prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikiamas TIK TIESIOGIAI ATVYKUS į ambasadą iš anksto užsiregistravus adresu [email protected]

Prašymų formas galima rasti: http://migracija.lrv.lt ->  Paslaugos ->  Elektroninės paslaugos ->  Prašymų formos ->  Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės formos.

 • Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimas
  ASMENYS, IKI 1940 M. BIRŽELIO 15 D. TURĖJĘ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ, IR JŲ PALIKUONYS, KURIE IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO NĖRA ĮGIJĘ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS, TURI NETERMINUOTĄ TEISĘ ATKURTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, KOKIOJE VALSTYBĖJE – LIETUVOS RESPUBLIKOJE AR KITOJE VALSTYBĖJE – JIE NUOLAT GYVENA.

  Asmuo pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo (turi būti užpildyti visi laukai);
  2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. pareiškėjo gimimo liudijimą (su vertimu į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma „Apostille“).
  4. vardo ar pavardės keitimą patvirtinančius dokumentus (reikia pateikti jeigu pareiškėjas keitė šiuos asmens duomenis; jie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma „Apostille“);
  5. teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą (jei asmeniui toks buvo išduotas);
  6. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę arba yra tokio asmens palikuonis, t. y. vaikas, vaikaitis arba provaikaitis (tuomet pateikia ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus).
  7. vieną iš žemiau išvardintų dokumentų :
  7.1. jeigu asmuo nėra kitos valstybės pilietis – leidimą gyventi, asmens be pilietybės dokumentą, kompetentingos institucijos išduotą pažymą, kad asmuo yra be pilietybės ar atsisakęs, ar netekęs užsienio valstybės pilietybės ir kt. (su vertimu į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma „Apostille“).
  7.2. jeigu kitos valstybės teisėje nenustatyta pilietybės atsisakymo ar netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę procedūrų arba šios procedūros neatitinka protingumo kriterijų, asmuo pateikia notaro patvirtintą pareiškimą, kad atsisako turimos kitos valstybės pilietybės ir pareiškimo vertimo į valstybės, kurios pilietybės asmuo atsisako, valstybinę kalbą (parašo tikrumas ir šio pareiškimo vertimo tikrumas turi būti paliudyti parašo tikrumo (pvz. notaro) ir dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos (pvz. vertimo biuro ar vertėjo) ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille);
  7.3. jeigu asmuo yra kitos valstybės pilietis, tačiau neatitinka sąlygų, leidžiančių būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu – papildomą prašymą išduoti pažymą, kad galės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, kai atsisakys užsienio valstybės pilietybės;
  7.4. jeigu asmuo yra kitos valstybės pilietis ir atitinka bent vieną iš sąlygų, leidžiančių būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu – tai patvirtinančius dokumentus:
  • kad asmuo yra ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. arba yra tokio asmens palikuonis (tuomet pateikia ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus);

  • kad asmuo yra išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. arba yra tokio asmens palikuonis (tuomet pateikia ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus).

  8. Konsulinis mokestis – 50 eurų.

  Tais atvejais, kai asmuo su savimi neturi visų reikalingų dokumentų ir teigia, kad tam tikros dokumentų kopijos yra jo giminaičio, kuriam jau buvo atkurta Lietuvos Respublikos pilietybė, byloje, tuomet turi būti pateiktas giminaičio sutikimas, kad sprendžiant pareiškėjo LR pilietybės klausimą, galima būtų naudotis jo byloje esančiais dokumentais, tačiau dokumentų, esančių giminaičio byloje, remiantis šiuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymu ir teismų praktika, gali nepakakti.

 • Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas supaprastinta tvarka
  LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMAS SUPAPRASTINTA TVARKA – LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMAS NETAIKANT NATŪRALIZACIJOS SĄLYGŲ LIETUVIŲ KILMĖS ASMENIUI, KURIS NĖRA BUVĘS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIU.

  LIETUVIŲ KILMĘ PATVIRTINA DOKUMENTAI, KURIUOSE NURODYTA, KAD ASMENS TĖVAI AR SENELIAI ARBA VIENAS IŠ TĖVŲ AR SENELIŲ YRA AR BUVO LIETUVIAI, TAIP PAT ASMENS RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS, KURIUO JIS DEKLARUOJA, KAD LAIKO SAVE LIETUVIU.

  Asmuo pateikia šiuos dokumentus: 1. prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą:
  • lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą;

  • arba
  • gimimo liudijimą ar kitą dokumentą, kuriame įrašyta lietuvių tautybė, ir pareiškimą, kuriame asmuo deklaruoja, kad laiko save lietuviu;

  4. dokumentus, patvirtinančius vardo ar pavardės keitimą, jeigu šie asmens duomenys buvo keisti;
  5. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis;
  arba
  • rašytinį pareiškimą, kad atsisakys turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė;

  • arba
  • gimimo liudijimą ar kitą dokumentą, kuriame įrašyta lietuvių tautybė, ir pareiškimą, kuriame asmuo deklaruoja, kad laiko save lietuviu;


  jeigu kitos valstybės teisėje nenustatyta pilietybės atsisakymo ar netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę procedūrų arba šios procedūros neatitinka protingumo kriterijų, asmuo pateikia notaro patvirtintą pareiškimą, kad atsisako turimos kitos valstybės pilietybės ir pareiškimo vertimo į valstybės, kurios pilietybės asmuo atsisako, valstybinę kalbą (parašo tikrumas ir šio pareiškimo vertimo tikrumas turi būti paliudyti parašo tikrumo (pvz. notaro) ir dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos (pvz. vertimo biuro ar vertėjo) ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille);

  6. pažymą dėl (ne)teistumo (tai yra užsienio valstybių, kuriose iki atvykimo į Lietuvą gyveno, institucijos, patvirtinančios, kad iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje nebuvo baustas laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje nebuvo baustas už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiuos nusikaltimus, ar neišnyko);
  7. Konsulinis mokestis – 50 eurų.

 • Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimas
  Asmeniui, netekusiam Lietuvos Respublikos pilietybės, Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti grąžinta pagal jo prašymą tik vieną kartą. Asmeniui, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo suteikta išimties tvarka, netekusiam Lietuvos Respublikos pilietybės, Lietuvos Respublikos pilietybė negali būti grąžinta.

  Jei Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimdamas, jei Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta ar suteikta supaprastinta tvarka ir jei po to jos neteko.

  Asmuo pateikia šiuos dokumentus: 1. prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. dokumentą, patvirtinantį, kad nėra kitos valstybės pilietis (netaikoma, jei Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimdamas, jei buvo ištremtas arba išvykęs iš Lietuvos iki 1990-03-11 arba tokio asmens palikuonis).
  4. jei asmuo Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimdamas, jei buvo ištremtas arba išvykęs iš Lietuvos iki 1990-03-11 arba tokio asmens palikuonis, pateikia šiuos dokumentus:
  • kad asmuo yra ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. arba yra tokio asmens palikuonis (tuomet pateikia ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus);

  • kad asmuo yra išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. arba yra tokio asmens palikuonis (tuomet pateikia ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus).

  5. dokumentus, patvirtinančius vardo ar pavardės keitimą, jeigu šie asmens duomenys buvo keisti po Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo;
  6. pažymą dėl (ne)teistumo (tai yra užsienio valstybių, kuriose iki atvykimo į Lietuvą gyveno, institucijos, patvirtinančios, kad iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje nebuvo baustas laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje nebuvo baustas už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiuos nusikaltimus, ar neišnyko);
  7. rašytinį pareiškimą, kad atsisakys turimos kitos valstybės pilietybės (jeigu yra kitos valstybės pilietis ir neatitinka daugybinės pilietybės sąlygų);
  8. Konsulinis mokestis – 50 eurų.

  Nepilnamečiai asmenys (iki 18 m.) neturi pareigos prisiekti Lietuvos Respublikai ir Lietuvos Respublikos piliečio teises, laisves ir pareigas įgyja nuo Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo“ įsigaliojimo dienos. Tačiau, kad būtų įrašyti duomenys apie nepilnamečiui suteiktą Lietuvos Respublikos pilietybę Gyventojų registre, vienas iš tėvų pateikia:

  1. laisvos formos prašymą MD, kad įrašytų duomenis apie nepilnamečiui suteiktą Lietuvos Respublikos pilietybę Gyventojų registre

  arba

  laisvos formos prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai vaikui (prašyme turi būti nurodytas asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), Respublikos Prezidento dekreto, kuriuo asmeniui suteikta ar grąžinta Lietuvos Respublikos pilietybė, data ir numeris);

  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis, jeigu įgydamas Lietuvos Respublikos pilietybę ją turėjo.

 • Dėl vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės
  Vaikas, kurio abu tėvai arba vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimdamas įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę, nesvarbu, ar jis gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar už jos ribų.
  Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas.

  Jeigu vaikai gimę iki 2008-07-22 ir yra įgiję kitos valstybės pilietybę (iki 18 metų amžiaus), pateikia:
  1. dokumentą, patvirtinantį, kad vaiko tėvai ar vienas iš tėvų jo gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiu;
  2. dokumentą, liudijantį, kad vaikas gimdamas įgijo kitos valstybės pilietybę.

  Vaikų gimusių nuo 2011-04-01 Lietuvos Respublikos pilietybė įrašoma registruojant vaiko gimimą, jeigu vaiko tėvai ar vienas iš tėvų jo gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiai.
  Jeigu toks vaikas yra įgijęs kitos valstybės pilietybę, pateikiamas dokumentas, liudijantis, kad vaikas gimdamas įgijo kitos valstybės pilietybę.

  Priklausomai nuo vaiko turimos užsienio valstybės pilietybės turi/gali būti pateikti šie dokumentai, kurie įrodo, kad vaikas kitos valstybės pilietybę įgijo gimimu:
  • turi būti pateikta užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad vaikas įgijo kitos valstybės pilietybę gimimu, jeigu vaikas yra: Rusijos ar Ukrainos pilietis;

  • gali būti pateikta vieno iš tėvų kitos valstybės paso, galiojusio vaiko gimimo metu, kopija, jeigu vaikas (ir vienas iš tėvų) yra: Airijos, Baltarusijos, Britanijos, Danijos, Estijos, Filipinų, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Latvijos, Lenkijos, Meksikos (jeigu gimė Meksikoje), Pietų Afrikos, Suomijos, Švedijos, Prancūzijos, Rumunijos ar Vokietijos pilietis (jeigu nepateikia vieno iš tėvų tos valstybės piliečio paso, galiojusio vaiko gimimo metu, turi pateikti pažymą nuo kada vaikas yra tos valstybės pilietis);

  • pakanka pateikti vaiko užsienio pasą, jeigu vaikas gimė JAV, Kanadoje, Brazilijoje ar Argentinoje.

  Jeigu vaiko abu tėvai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, turi pateikti pažymą nuo kada vaikas yra tos valstybės pilietis, išskyrus tuos atvejus, kai pakanka pateikti vaiko užsienio valstybės pasą.

  Jeigu vaiko tėvai ar vienas iš tėvų įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, dėl vaiko LR pilietybės pateikia:
  1. laisvos formos prašymą spręsti vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės klausimą pasikeitus tėvų ar vieno iš jų pilietybei;
  2. dokumentą, patvirtinantį, kad vaiko tėvai ar vienas iš tėvų įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę;
  3. dokumentą, patvirtinantį, kad vaikas nėra kitos valstybės pilietis;
  4. vaikas nuo 14 iki 18 metų pateikia laisvos formos rašytinį sutikimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės.

  Vaikų gimimas turi būti užregistruotas arba įtrauktas į apskaitą Lietuvoje.

 • Dėl teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo
  Asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:
  1. Prašymą išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą;
  2. kelionės dokumentą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra asmuo iki 1940 m. birželio 15 d. turėjęs Lietuvos Respublikos pilietybę arba yra tokio asmens palikuonis;
  4. dokumentus, patvirtinančius giminystės, jeigu yra asmens iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusio Lietuvos Respublikos pilietybę palikuonis, t. y. vaikas, vaikaitis arba provaikaitis;
  5. dokumentus, patvirtinančius vardo ar pavardės keitimą, jeigu šie asmens duomenys pateiktuose dokumentuose nesutampa su kelionės dokumento ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenimis;
  6. dvi tapačios 40 x 60 mm dydžio asmens nuotraukos;
  7. Konsulinis mokestis – 25 eurai.

 • Dėl lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo
  Asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:
  1. Prašymą išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą;
  2. kelionės dokumentą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą;
  4. dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšį su asmeniu, kuris yra ar buvo lietuvis, jeigu yra tokio asmens vaikas arba vaikaitis; (Lietuvių kilmę patvirtina dokumentai, kuriuose nurodyta, kad asmens tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai, taip pat asmens rašytinis pareiškimas, kuriuo jis deklaruoja, kad laiko save lietuviu, pvz., gimimo liudijimas);
  5. dokumentus, patvirtinančius vardo ar pavardės keitimą, jeigu šie asmens duomenys pateiktuose dokumentuose nesutampa su kelionės dokumento ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenimis;
  6. dvi tapačios 40 x 60 mm dydžio asmens nuotraukos;
  7. Konsulinis mokestis – 25 eurai.

 • Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo
  Asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:
  1. Prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo (turi būti užpildyti visi laukai);
  2. Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą (ATK ar pasą). Jeigu toks dokumentas nebuvo išduotas – MD arba KĮ išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis ir dėl Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento gavimo nesikreipė;
  3. asmens dokumentą, išduotą užsienio valstybės institucijos, jeigu toks dokumentas asmeniui buvo išduotas;
  4. užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra tos valstybės pilietis arba įgis tos valstybės pilietybę po to, kai neteks Lietuvos Respublikos pilietybės (su vertimu į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma „Apostille).
  5. Konsulinis mokestis – 60 eurų.

 • Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo vaikui
  Asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:
  1. Prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo (pateikia abu tėvai ar kiti teisėti atstovai);
  2. vaiko Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą (ATK ar pasą). Jeigu toks dokumentas nebuvo išduotas – MD arba KĮ išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad vaikas yra Lietuvos Respublikos pilietis ir dėl Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento gavimo nesikreipė;
  3. vaiko asmens dokumentą, išduotą užsienio valstybės institucijos (jeigu toks dokumentas vaikui buvo išduotas);
  4. užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad vaikas yra tos valstybės pilietis arba įgis tos valstybės pilietybę po to, kai neteks Lietuvos Respublikos pilietybės (su vertimu į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma „Apostille).
  5. vaikas nuo 14 iki 18 metų pateikia laisvos formos rašytinį sutikimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo;
  6. Konsulinis mokestis – 60 eurų.

 • Įgijus kitos valstybės pilietybę
  Asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:
  1. Pranešimą apie kitos valstybės pilietybės įgijimą;
  2. Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą;
  3. dokumentą, patvirtinantį kitos valstybės pilietybės įgijimą ir įgijimo datą (su vertimu į lietuvių kalbą);
  4. pranešime nurodžius, kad pilietis atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo 7 straipsnio 1–5, 7 ir 9 punktus – tai patvirtinančius dokumentus.

 • Atvejai, kai Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis
  1. Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas;
  2. yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.;
  3. yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.;
  4. yra šio straipsnio 2 ar 3 punkte nurodyto asmens palikuonis;
  5. sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilietybę;
  6. yra asmuo, įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio), iki jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalį;
  7. yra asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jį, iki jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;
  8. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas kitos valstybės pilietis;
  9. yra asmuo, kuris išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta dėl to, kad jis turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei.
  10. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.

Naujienlaiškio prenumerata