Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS

Mieszkańcy Litwy za najbardziej przyjazny kraj uznają ‎Łotwę, z kolei za kraj budzący największe zagrożenie – Rosję, wynika z badania opinii publicznej

Data utworzenia 2019.01.29 / Aktualizacja 2019.02.20 08:47

Ankietowanie przeprowadzone na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) przez centrum badania opinii publicznej i rynku „Vilmorus” wykazało, że mieszkańcy Litwy politykę zagraniczną i dyplomację uznają za ważne czynniki zapewnienia bezpieczeństwa kraju i jego mieszkańców, zasadniczo popierają politykę zagraniczną prowadzoną przez organy władzy, opowiadają się za zacieśnieniem współpracy z krajami bałtyckimi oraz Polską, natomiast największe zagrożenie odczuwają ze strony Rosji.

Najczęściej jako priorytetowe kraje współpracy wskazywano Łotwę (65 proc.), Polskę (62 proc.), Estonię (58 proc.) oraz Niemcy (55 proc.). Przeważająca część osób za państwo nieprzyjazne dla Litwy uznało Rosję – 68 proc. Prawie wszystkie relacje dwustronne respondenci scharakteryzowali jako raczej pozytywne niż negatywne. Wyjątek stanowi Rosja - stosunki dwustronne z nią negatywnie określiło 82 proc. respondentów, pozytywnie - zaledwie 7 proc. Najlepiej ocenione zostały relacje z Łotwą, Estonią, Ukrainą, Niemcami oraz USA.

Należy nadmienić, że na przestrzeni ubiegłego roku liczba osób, uważających, że Litwa powinna aktywnie współpracować z Rosją, zmniejszyła się z 32 do 29 proc., z kolei wobec Białorusi odsetek takich ocen spadł z 35 do 30 proc. Dwie trzecie (62 proc.) uczestników ankietowania wyraziło opinię, że budowana na terenie Białorusi EA w Ostrowcu zagraża Wilnu i Litwie.

Nie zważając na niewielki spadek zainteresowania polityką zagraniczną, 46 proc. mieszkańców Litwy popiera prowadzoną przez organy władzy politykę zagraniczną Litwy, tymczasem niepopierających jest jedynie 18 proc. Więcej popierających jest wśród młodzieży (59 proc.), wśród osób z wyższym wykształceniem (57 proc.), w grupie osób o wyższych dochodach (64 proc.), wśród Wilnian (66 proc.). Jakość usług świadczonych przez MSZ oraz misje dyplomatyczne dobrze albo bardzo dobrze, podobnie jak w ubiegłym roku, oceniło 57 proc. korzystających z nich mieszkańców.

Jak wynika z danych badania, najlepiej oceniana jest praca MSZ oraz misji dyplomatycznych w zakresie reprezentacji interesów bezpieczeństwa Litwy, z wykorzystaniem do tego celu środków współpracy dwustronnej i wielostronnej i możliwości, jakie daje członkostwo w NATO (38 proc.). Ta działalność była na pierwszym miejscu również w 2017 r. Na pytanie o to, jakie działania MSZ budzą zainteresowanie, najczęściej odpowiadano, że interesują relacje z krajami ościennymi – 59 proc. Drugim pod względem popularności tematem jest polityka zagraniczna Litwy ogólnie, na trzecim miejscu – NATO i kwestie bezpieczeństwa – 47 proc.

Prawie trzech na czterech mieszkańców Litwy (70 proc.) uważa, że Litwini mieszkający za granicą przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności Litwy oraz jej atrakcyjności zagranicą, pomagają przyciągnąć na Litwę inwestycje, realizują różnorodne projekty prowadzące do rozkwitu Litwy, przeznaczają środki na cele charytatywne, wspierają pozostałych na Litwie krewnych i bliskich, tworzą albo podtrzymują ogniska litewskości zagranicą.

Przeważająca większość – 87 proc. – mieszkańców dowiaduje się o polityce zagranicznej Litwy z telewizji. Na drugim miejscu – media internetowe, wymieniło je 53 proc. respondentów. Jednak dla młodzieży media internetowe są już na pierwszym miejscu – 79 proc. W porównaniu z 2017 r. znaczenie tego źródła znacząco wzrosło.

Konsekwentnie wzrasta również liczba osób śledzących nowości polityki zagranicznej w sieciach społecznościowych ministerstwa.

Reprezentatywne badanie opinii społecznej na zamówienie ministerstwa zostało przeprowadzone w grudniu 2018 r.

 

Prenumerata wiadomości